Organi šole

UPRAVLJANJE ŠOLE

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole.


SVET ŠOLE

Svet šole sestavlja 11 članov. Mandat članov sveta je štiri leta, člani so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Svet šole sestavljajo:

trije predstavniki ustanovitelja: Tereza Vene, Vesna Logar in Matjaž Štrukelj
pet predstavnikov šole: Katja Končina, Sandra Kirm, Marija Germovšek, Katja Kramer Simončič in Darko Golob
trije predstavniki sveta staršev: Tanja Us Pavlin, Anže Germovšek, Anja Zorenč

Svet zavoda je bil konstituiran 29. junij 2020. Predsednica sveta šole je Katja Končina, namestnica predsednice je Tanja Us Pavlin.
Poslovnik o delu Sveta Zavoda


SVET STARŠEV

Je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši,  izvoljeni na roditeljskih sestankih. Predsednik sveta staršev je Anže Germovšek, njegov namestnik je Boštjan Nemec.

Predstavniki staršev posameznih oddelkov so:

1. a Katja Pal 3. a Janez Kovač 6. a Petra Zaletel 8. a Tanja Us Pavlin
1. b

Anita Grm

4. a Anamarija Škerjanc Štrus 7. a Vesna Logar 8. b Janja Omahen
2. a Nina Vidmar 5. a Anže Germovšek     9. a Erika Cugelj

V svet staršev so vključeni tudi predstavniki vrtca Čebelica: Tea Jovičić, Vika Zore, Andrej Novak, Maja Šantej Kodrič, Ana Zgonc Možina in Katja Pal..

Svet staršev:

  •  predlaga nadstandardne programe in daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o LDN,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Dostopnost