Prehrana

Šolsko prehrano načrtuje vodja prehrana Irena Anžur Brcar. Pri načrtovanju prehrane so upoštevane Smernice zdrave prehrane, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje.

Za 1., 2. in 3. razred bomo imeli organiziran zajtrk in sadno malico,  kosilo ter popoldansko malico za učence, ki so tudi v podaljšanem bivanju. Za učence od 4. do 9. razreda  bosta organizirana malica in kosilo. Vsi učenci teh razredov, ki so vključeni v podaljšano bivanje, bodo imeli tudi popoldansko malico.

 • PRIJAVA

Prijavo na šolsko prehrano lahko oddajo starši ali skrbniki svetovalni delavki. Prijava se odda na predpisanem obrazcu praviloma že v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom.

 • ODJAVLJANJE

Starši so DOLŽNI PRAVOČASNO odjaviti posamezen obrok ali vse obroke hrane:

  • v tajništvu na telefonski številki 07 34 34 780 (od 7. do 8. ure),
  • po e-pošti na naslovu tajnistvo@os-sentrupert.si ,
  • preko eAsistenta.

Odjava se upošteva za isti dan, če je obrok odjavljen do 8. ure. Če starši oziroma učenec, ki je naročen na šolsko prehrano, le-te ne odjavi do roka, plačajo starši za ta dan polno ceno šolske prehrane. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

Če otrok manjka več dni, naj starši sporočijo tudi, od kdaj bo spet prisoten pri pouku.

Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi obroke razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

Pravočasna odjava bo upoštevana pri obračunu malice in kosila.

 • PLAČEVANJE

Šolska prehrana se plačuje s položnicami, ki jih učencem razdelijo razredniki. Plačevanje je možno tudi preko trajnika; obrazec je v tajništvu.

Prejemanje računa za šolsko prehrano je mogoče preko elektronske pošte ali preko natisnjene položnice.

MEDICINSKO INDICIRANA DIETA

 

KOMISIJA ZA ŠOLSKO PREHRANO

Komisija spremlja prehranske navade učencev, pripravi, izvede in analizira ankete o zadovoljstvu s prehrano, svetuje pri sestavljanju jedilnikov, sprejema predloge in pripombe.
Člani:

 • Irena Anžur Brcar (vodja šolske prehrane),
 • Mira Brezovar (šola),
 • Ula Zidar (predstavnica učencev),
 • Marija Germovšek (vrtec),
 • Tanja Jereb (starši),
 • Nada Gorjup (kuharica).
Dostopnost