IZBIRNI  PREDMETI  od 7. – 9. razreda za šolsko leto  2024/25


Izbirni predmeti  so način  prilagajanja  osnovne šole  individualnim  razlikam  in  interesom  učencev. Predmeti  so  razporejeni  v  družboslovno-humanistični in naravoslovno tehnični sklop.

Učenec si izmed ponujenih predmetov izbere dve uri  pouka, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, in sicer v celoti ali pa le pri eni uro tedensko.
Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Ponujeni so naslednji izbirni predmeti:

Dostopnost